نمایش 1–36 از 490 نتیجه

کتاب Pedagogy of the Oppressed 30th

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 110000 تومان است.

کتاب Steps To Understanding

قیمت اصلی 160000 تومان بود.قیمت فعلی 70000 تومان است.

کتاب اسپیک اوت ویرایش سوم Speakout C1-C2 3rd

قیمت اصلی 700000 تومان بود.قیمت فعلی 276000 تومان است.

کتاب اسپیک اوت ویرایش سوم Speakout B2 3rd

قیمت اصلی 660000 تومان بود.قیمت فعلی 240000 تومان است.

کتاب اسپیک اوت ویرایش سوم Speakout B1 3rd

قیمت اصلی 700000 تومان بود.قیمت فعلی 285000 تومان است.

کتاب اسپیک اوت ویرایش سوم Speakout A2 3rd

قیمت اصلی 700000 تومان بود.قیمت فعلی 285000 تومان است.

کتاب اسپیک اوت ویرایش سوم Speakout A1 3rd

قیمت اصلی 550000 تومان بود.قیمت فعلی 275000 تومان است.

کتاب Basic English Usage

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

کتاب The Study of Language 8th ( چاپ رنگی )

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 175000 تومان است.

کتاب Reading Through Interaction 1 2nd Edition

قیمت اصلی 150000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

کتاب Study Skills for Language Students

قیمت اصلی 340000 تومان بود.قیمت فعلی 180000 تومان است.

کتاب Mobile Learning A Handbook for Educators and Trainers

قیمت اصلی 320000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

کتاب Teacher Education in CALL

قیمت اصلی 320000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

کتاب Digital Storytelling in Second and Foreign Language Teaching

قیمت اصلی 320000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

کتاب E Learning and Social Networking Handbook

قیمت اصلی 320000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

کتاب Research Methods in Linguistics

قیمت اصلی 420000 تومان بود.قیمت فعلی 210000 تومان است.

کتاب The Art of Taking Minutes

قیمت اصلی 280000 تومان بود.قیمت فعلی 140000 تومان است.

کتاب Developing Materials for Language Teaching

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

کتاب The Routledge Handbook of Applied Linguistics 2

قیمت اصلی 440000 تومان بود.قیمت فعلی 220000 تومان است.

کتاب Statistics Without Maths For Psychology 8th

قیمت اصلی 880000 تومان بود.قیمت فعلی 640000 تومان است.

کتاب Introduction to Research in Education 8th

قیمت اصلی 460000 تومان بود.قیمت فعلی 230000 تومان است.

کتاب The Routledge Companion to Epistemology

قیمت اصلی 980000 تومان بود.قیمت فعلی 500000 تومان است.

کتاب The Nature of Scientific Knowledge

قیمت اصلی 360000 تومان بود.قیمت فعلی 180000 تومان است.

کتاب How to Write Essays A step by step guide for all levels with sample essays

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 130000 تومان است.

کتاب Adapting Approaches and Methods to Teaching English Online

قیمت اصلی 240000 تومان بود.قیمت فعلی 120000 تومان است.

کتاب Sources of Variation in First Language Acquisition

قیمت اصلی 540000 تومان بود.قیمت فعلی 270000 تومان است.

کتاب English for Computer Science

قیمت اصلی 320000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.

کتاب Virtual Learning Environments

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

کتاب Delivering Learning on the Net

قیمت اصلی 300000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.

کتاب Grammar as Science

قیمت اصلی 410000 تومان بود.قیمت فعلی 205000 تومان است.

کتاب Handbook For Qualities Of Effective Teachers

قیمت اصلی 370000 تومان بود.قیمت فعلی 185000 تومان است.

کتاب Research Methods In Language Education

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 200000 تومان است.

کتاب The Online Journalism Handbook 3rd

قیمت اصلی 400000 تومان بود.قیمت فعلی 200000 تومان است.

کتاب A Concise Introduction to Linguistics 5th

قیمت اصلی 530000 تومان بود.قیمت فعلی 265000 تومان است.

کتاب 1000Conversation Questions

قیمت اصلی 240000 تومان بود.قیمت فعلی 120000 تومان است.

کتاب The Cambridge Dictionary of Linguistics

قیمت اصلی 320000 تومان بود.قیمت فعلی 170000 تومان است.

کتاب های رشته آموزش زبان

خرید کتاب های رشته آموزش زبان انگلیسی

آشنایی با رشته آموزش زبان انگلیسی :

این رشته به بررسی و تحقیق در مورد مسایل مربوط به یادگیری زبان می‌پردازد. مشکلات و موانع یادگیری زبان را بررسی کرده و راه حل‌ هایی را نیز ارائه می‌دهد. رشته آموزش رشته ‌ای است که در واقع از چندین رشته دیگر حاصل شده است و مفاهیم و مبانی آن‌ ها را مورد استفاده قرار می‌دهد. مفاهیم رشته‌ هایی از قبیل جامعه شناسی و روانشناسی با محوریت آموزش زبان، در این رشته مطرح می‌شوند. مسایل دیگری از قبیل دوزبانگی، تحلیل گفتمان، آموزش یادگیری زبان دوم، سیاست ‌ها و برنامه‌ریزی‌ های زبانی نیز در حوزه این رشته قرار می‌گیرد.

خرید کتاب های رشته آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان

این رشته از پیشینه زیادی برخوردار نیست.مسایل مربوط به آموزش زبان قبلاً ذیل رشتة زبان‌ شناسی مطرح می‌شد.با انقلاب چامسکی و ظهور زبان‌ شناسی زایشی در اواخر دهة ۱۹۵۰، کانون توجه زبان ‌شناسی بیشتر به مسایل مربوط به زبان‌ شناسی زایشی محدود گردید. در واکنش به این امر مسایل مربوط به یادگیری و آموزش زبان تحت عنوان زبان‌ شناسی کاربردی گسترش یافتند.زبان ‌شناسی کاربردی از لحاظ اجتماعی، یک نقش پاسخگو نسبت به مسایل مربوط به زبان را دارد.با توجه به مسایل ذکر شده دقیقاً مشخص نیست که مسایل مربوط به زبان‌ شناسی کاربردی چه زمانی شروع شد.اما اولین شماره مجلة یادگیری زبان در سال ۱۹۴۸در دانشگاه میشیگان منتشر شد. همان‌طور که گفته شد زبان‌ شناسی کاربردی در ابتدا بیشتر زبان ‌شناسی محور بود، اما در دهه۱۹۶۰مسایل مربوط به ارزیابی زبانی، سیاستگزاری زبانی و فراگیری زبان دوم را دربرگرفت، و سپس در دهة هفتاد کم‌کم از زبان ‌شناسی نظری جدا شد. کتاب های رشته آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی هم اکنون بیشتر به مسایل مربوط به زبان می‌پردازد، مسایل مربوط به زبان اول، دوم (خارجی)و حتی مسایل مربوط به ترجمه و تفسیر.